VESTOPOX

pdf pl VESTOPOX ZD60 VESTOPOX ZD60
2K EPOKSYDOWA WARSTAWA POŚREDNIA Z BŁYSZCZEM ŻELAZA ZD60-
Opis produktu:
dwuskładnikowy grunt na bazie żywicy epoksydowej, zawiera rozpuszczalnik, Pigmentowany błyszczem żelaza. Produkt szybkoschnący. W przypadku narażenia powłoki na warunki atmosferyczne, możliwe jest wystąpienie odbarwień, co jest typowe dla dwuskładnikowych systemów epoksydowych. Większą stabilność koloru i połysku można osiągnąć stosując jako dodatkową warstwę dwuskładnikową emalię poliuretanową.
 
Zastosowanie:
Warstwa pośrednia do konstrukcji stalowych wszelkiego rodzaju, po odpowiednim przygotowaniu podłoża także do podłoży ocynkowanych, np. w przemyśle chemicznym, hutach, oczyszczalniach ścieków, koksowniach, w budowie mostów itp. Produkt stosowany również jaką warstwa pośrednia w systemach zgodnych z normą ATEX.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPOX ZH51-000000 (baza addukt aminowy)
 
Numery artykułu, kolory:
ZD60-7702, DB 702 szary TL/TP-KOR
pozostałe kolory na zamówienie, kolorystyka ograniczona przez zawartość
błyszczu żelaza.
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,60 g/ml
Proporcje mieszania:   8:1 z ZH51-
Czas przydatności do użycia:   ok. 3 godziny (w temperaturze pokojowej)
Grubość powłoki suchej:   80 μm
Objętość części stałych:   ok. 54%
Wydajność (teoretyczna):   ok. 4,2 m2/kg przy 80 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 412 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 25% wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +160°C w suchym cieple (stale)
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy     po ok. 60 minutach
   
suchy w dotyku   po ok. 3 godzinach    
zdatny do przelakierowania   po ok. 8 godzinach    
         
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych VK14-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki podkładowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: VESTOLUX, VESTOPOX, VESTOPUR
 
Przygotowanie podłoża:
stal: śrutowanie do stopnia czystości Sa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Produkt nadaje się tu warunkowo, my zalecamy grunty epoksydowe z pyłem cynkowym względnie fosforanem cynku VESTOPOX. Stal ocynkowana: zaleca się omiatanie ścierniwem (sweep). Stal ocynkowana: usunąć wszelkie zanieczyszczenia zmniejszające przyczepność jak oleje, tłuszcze, zabrudzenia oraz produkty korozji cynku. Przestrzegać metod przygotowania powierzchni podanych w normie DIN EN ISO 12944 część 4.
 
Aplikacja:

pędzel/wałek: przy aplikacji pędzlem materiał obficie i równomiernie rozprowadzić po powierzchni. Ze względu na krótki czas schnięcia należy pracować energicznie. Zasadniczo można malować bez rozcieńczania.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok 120 bar
Dysza:   ok 0,41 - 0,58 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu, zabrudzeń i pyłu. Miejsca z uszkodzoną powłoką cynku, np. przez spawanie, należy oczyścić śrutowaniem, a przynajmniej maszynowo do stopnia czystości PMa normy DIN EN ISO 12944, część 4. Następnie można malować następującym zestawem: VESTOZINK grunt epoksydowy z pyłem cynkowym MG46 lub VESTOPOX ZG80 lub VESTOPOX ZG75 a następnie przewidzianymi emaliami.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:
podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji. Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.
 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności