VESTOPUR

pdf pl
2K EMALIA STRUKTURALNA AKRYLOWO-POLIURETANOWA ZS10-
Opis produktu:
Dwuskładnikowa emalia strukturalna wysokiej jakości akrylowo-poliuretanowa o znakomitych właściwościach mechanicznych, zawiera rozpuszczalniki, odporna na warunki atmosferyczne, nie zawiera silikonu.
 
Zastosowanie:
Produkt stosowany do wykonywania powłok, które muszą spełniać wysokie wymagania odnośnie odporności na chemikalia, twardości, odporności na ścieranie i trwałości. W systemach z odpowiednimi gruntami może być również eksploatowany w warunkach zewnętrznych.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPUR ZH62-000000 (Baza: poliizocyjanian alifatyczny)
 
Numery artykułu, kolory:
ZS10-7031, RAL 7031 niebiesko-szary
Pozostałe kolory na zamówienie
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,3 - 1,43 g/ml
Proporcje mieszania:   7:1 z ZH62-
Czas przydatności do użycia:   ok. 8 godzin (w temperaturze pokojowej)
Grubość powłoki suchej:   50 μm
Objętość części stałych:   ok. 49%
Wydajność (teoretyczna):   ok. 7,5 m2/kg przy 50 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 445 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 33% wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +140°C w suchym cieple
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy:     po ok. 30 minutach
suchy w dotyku:   po ok. 2 godzinach
zdatny do przemalowania:   po ok. 24 godzinach (nartyskowo i pędzlem)
     
Typową dla systemów poliuretanowych odporność chemiczną produkt uzyskuje dopiero po całkowitym utwardzeniu (ok. 7 dni przy temperaturze 20°). Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki podkładowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: alkidowe VESTOLUX, epoksydowe VESTOPOX, poliuretanowe VESTOPUR
 
Przygotowanie podłoża:
W każdym przypadku z podłoża usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność jak olej, tłuszcz, pył, zgorzelina itp. Przy zastosowaniu odpowiednich gruntów produkt można aplikować także na aluminium i powierzchniach ocynkowanych. W szczególnych przypadkach produkt można stosować także jako gruntoemalię na podłożach stalowych.
 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: można stosować tylko warunkowo. Malować bez rozcieńczania. Stosować wałki z poszyciem z wełny owczej o krótkim runie.

Natrysk pneumatyczny: malować bez rozcieńczania.

Ciśnienie powietrza:     ok 3,0 - 5,0 bar
Dysza:   ok 2,0 - 2,5 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt
może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności