VESTOPUR

pdf pl
2K EMALIA/GRUNTOEMALIA GRUNTOEMALIA Z BŁYSZCZEM ŻELAZA ZD22-
    
Opis produktu:
dwuskładnikowa emalia akrylowo-poliuretanowa, zawiera rozpuszczalniki, pigmentowana błyszczem żelaza. Wysokiej jakości lakier nawierzchniowy o dużej odporności na ścieranie, dużej twardości i odporności na uderzenia, znakomitej odporności na obciążenia chemiczne i mechaniczne. Dobra odporność na oleje, paliwo, sole i rozcieńczone kwasy. Produkt zgodny z kartą BASF 3343560-3343578.
 
Zastosowanie:
W systemie powłok do malowania konstrukcji stalowych o dużym narażeniu na obciążenia, np. konstrukcje stalowe i wodne konstrukcje stalowe narażone na działanie wody, soli i soli drogowej. Zbiorniki w przemyśle włókien chemicznych, tekstylnym, celulozowym, papierniczym i skórzanym, cementownie, ocynkownie, oczyszczalnie ścieków, rafinerie, huty, koksownie i tym podobne zakłady.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPUR ZH62-000000 (Baza: poliizocyjanian alifatyczny)
 
Numery artykułu, kolory:
ZD22-7701, DB 701 szary TL/TP-KOR
Pozostałe kolory na zamówienie, ograniczone ze względu na zawartość błyszczu żelaza
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,52 g/ml
Proporcje mieszania:   10:1 z ZH62-
Czas przydatności do użycia:   ok. 6 godzin (w temperaturze pokojowej)
Grubość powłoki suchej:   60-100 μm
Objętość części stałych:   ok. 55%
Wydajność (teoretyczna):   ok. 4,5 m2/kg przy 80 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 395 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 26% wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +120°C w suchym
cieplne (obciążenie stałe)
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy:     po ok. 30 minutach
suchy w dotyku:   po ok. 2 godzinach
     
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki podkładowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: epoksydowe VESTOPOX, poliuretanowe VESTOPUR.
 
Przygotowanie podłoża:
Stal: w przypadku stosowania kompletnego systemu śrutować do stopnia SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. W przypadku powierzchni zagruntowanych podłoże musi być suche, wolne od oleju, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń, np. soli. W przypadkach wątpliwych złogi usunąć parą pod ciśnieniem. Przy zastosowaniu pierwszej warstwy pośredniej bez błyszczu żelaza po dłuższym okresie składowania pomalowanej konstrukcji powierzchnię należy przeszlifować aby uzyskać dobrą przyczepność międzywarstwową. Gruntować przewidzianymi gruntami dwuskładnikowymi z epoksydowej serii VESTOPOX. W każdym przypadku z powierzchni usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność jak olej, tłuszcz, pył, zgorzelina itp.
 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: materiał nakładać równomiernie i obficie na podłoże i dobrze rozprowadzić. Ze względu na krótki czas schnięcia należy pracować energicznie. W zasadzie można malować bez rozcieńczania.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok 120 bar
Dysza:   ok 0,41 - 0,58 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Stal: zalecane przygotowanie podłoża: miejsca uszkodzeń śrutować wg Psa 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4 i malować przewidzianymi gruntami i emaliami.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:
podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji. Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.
 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności