VESTOPUR

pdf pl
2K EMALIA AKRYLOWO-POLIURETANOWA BAYER 2207 ZD37- 
Opis produktu:
Dwuskładnikowa emalia akrylowo-poliuretanowa, zawiera rozpuszczalniki. Wysokiej jakości emalia, elastyczna i odporna na chemikalia. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, dużą twardością powłoki i odpornością na uderzenia, znakomitą odpornością na obciążenia chemiczne i mechaniczne, dobrą odpornością na oleje, paliwa, sole i rozcieńczone kwasy. Powłoka spełnia wysokie wymagania w odniesieniu do odporności na warunki pogodowe i światło. Produkt spełnia warunki normy zakładowej Bayer 2207. Dostępny również jako gruntoemalia.
 
Zastosowanie:
Produkt stosowany jest w systemach powłok do konstrukcji stalowych takich jak obiekty stalowe, wodne obiekty stalowe i instalacje przemysłowe o dużym narażeniu na działanie wody, soli i soli drogowej. Do zbiorników eksploatowanych w przemyśle włókien chemicznych, tekstylnym, celulozowym, papierniczym i skórzanym, w cementowniach, ocynkowniach, oczyszczalniach ścieków, rafineriach, hutach, koksowniach i podobnych zakładach.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPUR ZH62-000000 (Baza: poliizocyjanian alifatyczny)
 
Numery artykułu, kolory:
ZD37-7035, RAL 7035 jasny szary
Pozostałe kolory na zamówienie
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu      powyżej +23°C
Lepkość   strukturalna
Gęstość   ok. 1,26 g/ml
Proporcje mieszania   5:1 z ZH62-
Czas przydatności do użycia     ok. 8 godzin (w temperaturze pokojowej)
Rubość powłoki suchej   80 μm
Objętość części stałych   ok. 59%
Wydajność (teoteryczna)   ok. 5,8 m2/kg przy 80 μm suchej powłoki
Zawartość LZO   ok. 370 g/l
Rozpuszczalniki organiczne   ok. 29% wag.
Odporność na temperaturę   maks. +120°C w suchy cieple
powyżej 120°C należy liczyć się
z przebarwieniami powłoki
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy     po ok. 1 godzinie
   
suchy w dotyku   po ok. 3 godzinach    
         
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki podkładowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: epoksydowe VESTOPOX, poliuretanowe VESTOPUR
 
Przygotowanie podłoża:
Stal: w przypadku stosowania kompletnego systemu śrutować do stopnia Sa 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Powierzchnie już zagruntowane muszą być suche, wolne od oleju i tłuszczu i złogów zmniejszających przyczepność jak np. sól itp. W przypadkach wątpliwych oczyścić powierzchnię parą pod ciśnieniem. W przypadku stosowania pierwszej warstwy wierzchniej bez błyszczu żelaza po dłuższym czasie składowania należy powierzchnię przeszlifować aby uzyskać dobrą przyczepność międzywarstwową. Gruntować przewidzianymi epoksydowymi gruntami dwuskładnikowymi z serii VESTOPOX. W każdym przypadku z powierzchni należy usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność jak olej, tłuszcz, pył, zgorzelina itp.
 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: materiał nakładać równomiernie i obficie na podłoże i dobrze rozprowadzić. Ze względu na krótki czas schnięcia należy pracować energicznie.
W zasadzie można malować bez rozcieńczania.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok 120 bar
Dysza:   ok 0,33 - 0,48 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Stal: zalecane przygotowanie powierzchni: miejsca uszkodzeń należy śrutować wg PSa 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Malować przewidzianymi gruntami i emaliami.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności