VESTOPOX

pdf pl
2K EMALIA EPOKSYDOWA ZD73-
Opis produktu:
Dwuskładnikowa emalia na bazie kombinacji żywicy epoksydowej i adduktu poliaminy, zawiera rozpuszczalniki. Wysoka odporność na ścieranie, duża twardość i odporność na uderzenia, znakomita odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne, szczególnie alkaliczne. Produkt ma dobrą odporność na oleje, paliwa, sole i rozcieńczone kwasy. Dostępna również jako gruntoemalia. Powłoki epoksydowe mają tendencje do kredowania. Produkt zgodny z kartą BASF 3343580-3343585.
 
Zastosowanie:
Jako powłoka nawierzchniowa w systemie powłok do konstrukcji stalowych o dużym narażeniu jak obiekty stalowe, wodne obiekty stalowe narażone na działanie wody, soli i soli drogowej.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPOX ZH55-000000 (Baza: addukt aminy)
 
Numery artykułu, kolory:
ZD73-5010, RAL 5010 niebieski gencjanowy
Pozostałe kolory na zamówienie
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,35 g/ml
Proporcje mieszania:   9:1 z ZH55-
Czas przydatności do użycia:   ok. 5 godzin (w temperaturze pokojowej)
Rubość powłoki suchej:   50-80 μm
Objętość części stałych:   ok. 58%
Wydajność (teoteryczna):   ok. 7,33 m2/kg przy 60 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 414 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 32% wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +180°C w suchym cieplne
(obciążenie stałe) od +120°C należy
liczyć się z przebarwieniami powłoki
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia:
pyłosuchy:     po ok. 25 minutach
   
suchy w dotyku:   po ok. 1 godzinie    
                                      
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VK14-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki podkładowe:
W zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: cynkowe VESTOZINK, epoksydowe VESTOPOX
 
Przygotowanie podłoża:
Stal: w przypadku stosowania kompletnego systemu śrutować do stopnia SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. W przypadku stosowania gruntów z pyłem cynkowym zaleca się ostry śrut. W przypadku powierzchni zagruntowanych podłoże musi być suche, wolne od oleju, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń, np. soli.
W przypadkach wątpliwych złogi usunąć parą pod ciśnieniem.
 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: materiał nakładać równomiernie i obficie na podłoże i dobrze rozprowadzić. Ze względu na krótki czas schnięcia należy pracować energicznie. zasadzie można malować bez rozcieńczania. Stosować wałki z poszyciem z wełny owczej o krótkim runie. W zasadzie można malować bez rozcieńczania.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok 120 bar
Dysza:   ok 0,23 - 0,48 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Stal: podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu, zabrudzeń i pyłu. Miejsca z uszkodzoną powłoką cynku, np. przez spawanie należy dośrutować lub przynajmniej oczyścić mechanicznie wg PMa normy DIN EN ISO 12944 część 4. Następnie można malować dwuskładnikowym epoksydowym gruntem tolerancyjnym VESTOPOX ZG76 lub dwuskładnikową epoksydową warstwą pośrednią VESTOPOX ZG75 oraz przewidzianymi emaliami.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
Lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

Podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności