VESTOPUR

pdf pl
2K GRUNTOEMALIA AKRYLOWO-POLIURETANOWA BAYER2207 ZG26-
      
Opis produktu:
Dwuskładnikowy grunt akrylowo-poliuretanowy, zawiera rozpuszczalniki. Pigment aktywny: fosforan cynku.
 
Zastosowanie:
W systemach antykorozyjnych do konstrukcji stalowych narażonych na duże obciążenia jak obiekty stalowe, wodne obiekty stalowe i obiekty przemysłowe narażone na duże obciążenie działaniem wody i soli drogowej. Zbiorniki w przemyśle włókien chemicznych, tekstylnym, celulozowym, papierniczym i skórzanym, fabrykach wapna i cementu, ocynkowniach, oczyszczalniach ścieków, rafineriach, hutach, koksowniach itp. zakładach. Wysoka odporność na ścieranie, duża twardość i odporność na uderzenia. Znakomita odporność na obciążenia chemiczne i mechaniczne. Dobra odporność na sole, oleje, paliwa i rozcieńczone kwasy. Spełnia wymogi normy zakładowej Bayer 2207.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPUR ZH82-000000 (Baza: aromatyczny poliizocyjanian)
 
Numery artykułu, kolory:
ZG26-0039, brunatny
Pozostałe kolory na zamówienie
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,4 g/ml
Proporcje mieszania:   10:1 z ZH82-
Czas przydatności do użycia:   ok. 3 godziny (w temperaturze pokojowej)
Grubość powłoki suchej:   60-80 μm
Objętość części stałych:   ok. 59%
Wydajność (teoteryczna):   ok. 5,3 m2/kg przy 80 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 360 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 26% wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +120°C w suchym
cieplne (obciążenie stałe)
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy:     po ok. 1 godzinie
suchy w dotyku:   po ok. 2 godzinach
zdatny do przemalowania:   po ok. 8 godzinach
     
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:

+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%

 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik uniwersalny VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki nawierzchniowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: epoksydowe VESTOPOX, poliuretanowe VESTOPUR.
 
Przygotowanie podłoża:
Stal: śrutowanie do stopnia czystości SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Średnia wysokość chropowatości Rz zgodna z DIN 8504, część 2.
 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: materiał nakładać równomiernie i obficie na podłoże i dobrze rozprowadzić. W zasadzie można malować bez rozcieńczania.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok. 120 bar
Dysza:   ok. 0,33 – 0,48 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Zalecane przygotowanie podłoża: miejsca z uszkodzoną powłoką śrutować do stopnia czystości Psa 2,5 normy DIN EN ISO 12944 część 4. Następnie malować gruntem ZG26. Jeśli ze względów technicznych lub ekologicznych możliwe jest jedynie odrdzewianie maszynowe do stopnia czystości PSt 3 normy DIN EN ISO 12944 część 4 malowanie naprawcze można wykonać jednoskładnikowym gruntem poliuretanowym FG20 VESTOPUR.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności