VESTOPOX

pdf pl
2K GRUNT EPOKSYDOWY LA ZG96-
       
Opis produktu:

Dwuskładnikowy grunt na bazie żywicy epoksydowej/poliamidu, zawiera niewielkie ilości rozpuszczalnika dzięki czemu jest produktem przyjaznym dla środowiska. Produkt zgodny z dyrektywami w sprawie LZO. W przypadku składowania pomalowanych elementów na wolnym powietrzu możliwe są odbarwienia powłoki, co jest typowe dla dwuskładnikowych systemów epoksydowych. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, twardością i odpornością na uderzenia, znakomitą odpornością na obciążenia chemiczne i mechaniczne, szczególnie o odczynie alkalicznym. Posiada bardzo dobrą odporność na oleje, paliwa, sole i rozcieńczone kwasy. Stosując natrysk hydrodynamiczny produktem można osiągać grubości do 200 μm, co powoduje niezwykłe oszczędności kosztów.

 
Zastosowanie:
Grunt tolerujący słabo przygotowane podłoże w połączeniu z odpowiednimi emaliami do konstrukcji stalowych wszelkiego rodzaju o wysokim stopniu narażenia, np. konstrukcje stalowe i wodne konstrukcje stalowe o dużym narażeniu na działanie wody, soli, soli drogowej, oczyszczalnie ścieków, rafinerie, huty, koksownie i podobne zakłady.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPOX ZH59-000000 (wersja standardowa)
(Baza: modyfikowany cykloalifatyczny addukt aminy)
 
Numery artykułu, kolory:
ZG96-1102A1, żółtawy/z błyszczem żelaza
ZG96-7702A1, DB 702 szary/z błyszczem żelaza
Pozostałe kolory na zamówienie.
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,709 g/ml
Proporcje mieszania:   100:30 z ZH59-
Czas przydatności do użycia:   ok. 2 godziny (w temperaturze pokojowej)
Grubość powłoki suchej:   80 μm
Objętość części stałych:   ok. 77%
Wydajność (teoteryczna):  

ok. 6,1 m2/kg przy 80 μm suchej powłoki

Zawartość LZO:   ok. 203 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 12% wag.

Odporność na temperaturę:

  maks. +160°C w suchym cieplne
Od +160°C powłoka może się przebarwiać
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia:
pyłosuchy     po ok. 1 godzinie
suchy w dotyku   po ok. 3 godzinach
zdalny do przelakierowania   po ok. 12 godzinach
     
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VK14-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki podkładowe:
W zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: epoksydowe VESTOPOX, poliuretanowe VESTOPUR.
 
Przygotowanie podłoża:
Stal: w przypadku stosowania kompletnego systemu śrutować do stopnia SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4, w miarę możliwości ostrym śrutem. W przypadku powierzchni zagruntowanych podłoże musi być suche, wolne od oleju, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń, np. soli. W przypadkach wątpliwych złogi usunąć parą pod ciśnieniem. W przypadku starych powłok w każdym przypadku należy przeprowadzić próby tolerancji.
 
Aplikacja:

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok. 160 bar
Dysza:   ok. 0,41 – 0,60 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Stal: zalecane przygotowanie podłoża: miejsca uszkodzeń śrutować wg Psa 2,5 a przynajmniej wg PMa normy DIN EN ISO 12944, część 4. Malować gruntem ZG96 i przewidzianymi emaliami..
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodne z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 12 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności