VESTOPUR

pdf pl
2K GRUNT POLIURETANOWY ZG19-
    
Opis produktu:
Dwuskładnikowy grunt na bazie żywicy poliuretanowej, zawiera rozpuszczalniki. Pigment aktywny: fosforan cynku.
 
Zastosowanie:
Grunt do konstrukcji stalowych wszelkiego rodzaju, np. w przemyśle chemicznym, wodnym budownictwie stalowym, petrochemii, górnictwie, przemyśle stoczniowym itp. Trudno ulega zmydleniu, wysoka odporność na chemikalia, zwłaszcza o odczynie alkalicznym, dobra odporność na sól drogową, wysoka odporność na ścieranie, bardzo dobra wydajność.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPUR ZH82-000000 (baza: poliizocyjanian alifatyczny)
 
Numery artykułu, kolory:

ZG19-0039, brunatny
Pozostałe kolory na zamówienie

 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,49 g/ml
Proporcje mieszania:   10:1 z ZH82
Czas przydatności do użycia:   ok. 6 godzin (w temperaturze pokojowej)
Rubość powłoki suchej:   80 μm
Objętość części stałych:   ok. 53%
Wydajność (teoteryczna):   ok. 4,4 m2/kg przy 80 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 420 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 27% wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +130°C w suchym
cieplne (obciążenie stałe)
 
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy     po 1 godzinie
suchy w dotyku   po ok. 1-2 godzinach
zdatny do przemalowania   po ok. 9 godzinach
 
Podane parametry odnoszą się do grubości powłoki suchej 80 μm przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:

+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.

 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki nawierzchniowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: epoksydowe VESTOPOX, poliuretanowe VESTOPUR.
 
Przygotowanie podłoża:
Stal: śrutowanie do stopnia czystości SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Średnia wysokość chropowatości Rz zgodna z DIN 8504, część 2.
 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: materiał nakładać równomiernie i obficie na podłoże i dobrze rozprowadzić. W zasadzie można malować bez rozcieńczania.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok. 120 bar
Dysza:   ok. 0,33 – 0,48 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Zalecane przygotowanie podłoża: miejsca z uszkodzoną powłoką śrutować do stopnia czystości PSa 2,5 normy DIN EN ISO 12944 część 4. Następnie malować gruntem ZG19. Jeśli ze względów technicznych lub ekologicznych możliwe jest jedynie odrdzewianie maszynowe do stopnia czystości PSt 3 normy DIN EN ISO 12944, część 4, malowanie naprawcze można wykonać jednoskładnikowym poliuretanowym gruntem VESTOPUR FG20.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:
podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

MMR4J-T2HTR-LUU8C-ZCHR6

2K GRUNT POLIURETANOWY ZG19-

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności