VESTOPOX

pdf pl
2K GRUNT EPOKSYDOWY Z PYŁEM CYNKOWYM I BŁYSZCZEM ŻELAZA ZG90-
      
Opis produktu:
Dwuskładnikowy grunt na bazie żywicy epoksydowej, zawiera rozpuszczalniki. Pigmenty: pył cynkowy i błyszcz żelaza.
 
Zastosowanie:
Znakomity aktywny grunt antykorozyjny do śrutowanych konstrukcji stalowych, zbiorników, rurociągów w petrochemii, górnictwie, wodnym budownictwie stalowym, przemyśle stoczniowym itp. Wysoka zawartość części stałych, szybkoschnący, trudno ulega zmydleniu, wysoka odporność na wodę słodką i morską, po utwardzeniu nierozpuszczalny w olejach mineralnych i węglowodorach alifatycznych, dobra odporność na warunki atmosferyczne.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPOX ZH55-000000 (baza: addukt aminowy)
 
Numery artykułu, kolory:
ZG90-7702, DB 702 szary
Pozostałe kolory na zamówienie
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +24°C
Lepkość:   strukturalna (ok. 50 Poise)
Gęstość:   ok. 1,6 g/ml
Proporcje mieszania:   12:1 z ZH55-
Czas przydatności do użycia:   ok. 3 godziny (w temperaturze pokojowej)
Grubość powłoki suchej:   do 160 μm
Objętość części stałych:   ok. 62,3%
Wydajność (teoteryczna):   ok. 2,2 m2/kg przy 160 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 387 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 21% wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +160°C w suchym
cieplne (obciążenie stałe)
maks. +180°C w suchym
cieplne (obciążenie chwilowe)
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia:
pyłosuchy:     po ok. 90 minutach
suchy w dotyku:   po ok. 4,5 godzinach
zdatny do przemalowania:   po ok. 8 godzinach (natryskowo)
 
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:

+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.

 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VK14-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki nawierzchniowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: poliwinylowe VESTOPLAST, epoksydowe VESTOPOX, poliuretanowe VESTOPUR.
 
Przygotowanie podłoża:
Stal: śrutowanie do stopnia czystości SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Optymalną przyczepność powłok z pyłem cynkowym uzyskuje się zasadniczo stosując ostre ścierniwo.
 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: materiał nakładać równomiernie i obficie na podłoże i dobrze rozprowadzić. Ze względu na krótki czas schnięcia należy pracować energicznie. W zasadzie można malować bez rozcieńczania.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5% wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok. 160 bar
Dysza:   ok. 0,48 – 0,60 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Zalecane przygotowanie podłoża: miejsca z uszkodzoną powłoką śrutować do stopnia czystości PSa 2,5 normy DIN EN ISO 12944 część 4. Następnie malować gruntem ZG90. Jeśli ze względów technicznych lub ekologicznych możliwe jest jedynie odrdzewianie ręczne do stopnia czystości PSt 2 normy DIN EN ISO 12944 malowanie naprawcze można wykonać dwuskładnikowym gruntem epoksydowym VESTOPOX ZG80.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności