VESTOPUR pdf pl
2K GRUNT AKRYLOWO-POLIURETANOWY ZG20-
 
Opis produktu:
Dwuskładnikowy grunt/gruntoemalia na bazie żywicy poliuretanowej, zawiera rozpuszczalniki, szybkoschnący. Pigment aktywny: fosforan cynku.
 
Zastosowanie:
gruntoemalia do konstrukcji stalowych stosowana w systemach powłok do zabezpieczania przed korozją maszyn i urządzeń narażonych na słabe po średnie obciążenia np. hale magazynowe i produkcyjne, urządzenia energetyczne, komponenty pojazdów, kontenery, kontenery mieszkalne itp.
 
Utwardzacz:
Utwardzacz VESTOPUR ZH82-000000 (Baza: aromatyczny poliizocyjanian)
 
Numery artykułu, kolory:
ZG20-0735, jasny szary
Pozostałe kolory na zamówienie
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,50 g/ml
Proporcje mieszania:   10:1 wag., 6:1 obj. z ZH82-
Czas przydatności do użycia:   ok. 4 godziny (w temperaturze pokojowej)
Uwaga:   po upływie okresu przydatności zmieszane
składniki gęstnieją/twardnieją
Grubość powłoki suchej:   80-120 μm
Objętość części stałych:   ok 58%
Stopień połysku:   -
Wydajność (teoteryczna):   ok. 5,4 m2/kg przy 80 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 385 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 26% wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +150°C, krótkotrwale +180 °C w suchym
cieplne (obciążenie stałe)
     

Od +120 °C należy się liczyć z przebarwieniami powłoki.

Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru, zastosowania i metody produkcyjnej.

 
Czas schnięcia:
półosuchy:     po ok. 20 minutach    
suchy w dotyku:   po ok. 45 minutach    
zdatny do przemalowania:   po ok. 60 minutach (natryskowo)    
         
Podane parametry odnoszą się do grubości powłoki suchej 60 μm przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik uniwersalny VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki nawierzchniowe:
Produkt można stosować jako gruntoemalię, można go również przemalować emaliami poliuretanowymi VESTOPUR.
 
Przygotowanie podłoża:

Stal: przy zastosowaniu całego systemu śrutowanie do stopnia czystości SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Powierzchnie uprzednio zagruntowane muszą być suche, wolne od złogów jak np. oleje, tłuszcze, sól itp. Jeśli przewidziano przemalowanie, należy stosować poliuretanowe warstwy pośrednie i nawierzchniowe VESTOPUR.

Stal ocynkowana/stal szlachetna: starannie oczyścić. Zaleca się omiatanie ścierniwem – sweep ścierniwem nieferrytycznym.

 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: materiał nakładać równomiernie i obficie na podłoże i dobrze rozprowadzić. Ze względu na krótki czas schnięcia należy pracować energicznie. W zasadzie można malować bez rozcieńczania.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok 10 bar
Dysza:  

ok 0,41 - 058 mm

Natrysk pneumatyczny: można dodać maks. 10 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok 4 bar
Dysza:  

ok 1,4 - 2.0 mm

 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Stal: miejsca z uszkodzoną powłoką śrutować do stopnia czystości Psa 2,5 normy DIN EN ISO 12944 część 4. Następnie malować gruntem/gruntoemalią ZG20. Jeśli ze względów technicznych lub ekologicznych możliwe jest jedynie odrdzewianie ręczne do stopnia czystości PSt 3 lub PMa normy DIN EN ISO 12944 część 4 malowanie naprawcze można wykonać jednoskładnikowym gruntem poliuretanowym FG20 VESTOPUR lub dwuskładnikowym epoksydowym gruntem tolerancyjnym ZG76, następnie aplikować przewidziane warstwy pośrednie i nawierzchniowe. Stal ocynkowana/szlachetna: powierzchnia musi być wolna o zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność (sweep lub wytrawianie). Zagruntować odpowiednim jednoskładnikowym poliuretanowym gruntem przyczepnościowym.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji. Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności