VESTOCOR

pdf pl
1K POWŁOKA OCHRONNA NA CZAS TRANSPORTU TG01-A1
Opis produktu:
Grunt jednoskładnikowy bazujący na specjalnych żywicach zawierający rozpuszczalniki. Szybkoschnący, prosty w aplikacji, dobrze kryjący, niska zawartość metali ciężkich, nie zawiera chloru. Pomalowane elementy można składować ok. 6 miesięcy na wolnym powietrzu w zwykłym klimacie przy grubości powłoki 70 μm. Badania laboratoryjne nie wykazały w procesie pirolizy obecności toksykologicznie istotnych substancji jak policykliczne węglowodory aromatyczne czy chlorobenzeny.
 
Zastosowanie:
Czasowa ochrona stali (zabezpieczenie na czas transportu) TG01 stosuje się do lakierowania elementów narażonych na temperatury jak powierzchnie grzejne, przegrzewacze, kanały spalin, rurociągi itp. Z reguły należy założyć, że polakierowane elementy będą izolowane termicznie.
 
Utwardzacz:
nie dotyczy
 
Numery artykułu, kolory:
ZTG01-0039A1VN, brunatny
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 1,31 g/ml
Proporcje mieszania:   ---
Czas przydatności do użycia:   ---
Rubość powłoki suchej:   70 μm
Objętość części stałych:   ok. 47,5%
Wydajność (teoteryczna):   ok. 4,8 m2/kg przy 70 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 448 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 32% wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +180°C w suchym cieple
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy:     po ok. 20 minutach
   
suchy w dotyku:   po ok. 60 minutach    
         
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VK52-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki nawierzchniowe:
-
 
Przygotowanie podłoża:
Tylko w przypadku obiektów z nalotem rdzy zaleca się lekkie omiatanie ścierniwem. W każdym przypadku z powierzchni należy usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność jak olej, tłuszcz, pył, walcowinę itp.
 
Aplikacja:
Pędzel/wałek: tylko małe powierzchnie lub do malowania naprawczego.
Natrysk hydrodynamiczny: przy malowaniu w normalnych temperaturach nie rozcieńczać.
Przy niskich temperaturach materiał można rozcieńczać maks. 5% wag. rozcieńczalnikiem VK52.
Ciśnienie minimalne:     ok 120 bar
Dysza:   ok 0,23 - 0,48 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Jeśli to konieczne miejsca uszkodzeń oczyścić śrutowaniem wg ST 2 DIN EN ISO 12944 cz. 4. Usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność jak olej, tłuszcz, pył. Malować gruntem TG01.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności