VESTOZINK

pdf pl
1K GRUNT ETYLOKRZEMIANOWY Z PYŁEM CYNKOWYM MG10-A1
Opis produktu:
jednoskładnikowy grunt na bazie krzemianu etylowego, zawiera rozpuszczalniki. Pigment aktywny: pył cynkowy. Produkt zgodny z kartą BASF 3343417.
 
Zastosowanie:
aktywny grunt do zabezpieczania przed korozją śrutowanych obiektów stalowych, zbiorników, rurociągów w petrochemii, górnictwie, przemyśle stoczniowym itp. Wysoka zawartość części stałych, krótki czas schnięcia, powłoka trudno zmydlająca się, wysoka odporność na wodę słodką i słoną, po utwardzeniu nierozpuszczalny w olejach mineralnych i węglowodorach alifatycznych, dobra odporność na warunki atmosferyczne.
 
Utwardzacz:
nie dotyczy
 
Numery artykułu, kolory:
MG10-0097A1 szary
pozostałe kolory na zamówienie.
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +2°C
Lepkość:   niska
Gęstość:   ok. 2,6 g/ml
Proporcje mieszania:   ---
Czas przydatności do użycia   ---
Grubość powłoki suchej   80 μm
Objętość części stałych   ok 53%
Stopień połysku   ---
Wydajność (teoteryczna)   ok. 2,5 m2/kg przy 80 μm suchej powłoki
Zawartość LZO   ok. 397 g/l
Rozpuszczalniki organiczne   ok. 15% wag.
Odporność na temperaturę   maks. +400°C w suchym cieple (stale)
maks. +450°C w suchym cieple (chwilowo)
     

Powyższe parametry techniczne mogą się wahać w zależności od koloru i metody produkcyjnej.

 
Czas schnięcia:
pyłosuchy:     po ok. 1-2 godzinach    
suchy w dotyku:   po ok. 3-4 godzinach    
zdatny do przemalowania:   w zależności od grubości
powłoki i warunków schnięcia
   
         
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 70%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik uniwersalny VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki podkładowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: VESTOTHERM
 
Przygotowanie podłoża:
stal: śrutowanie do stopnia czystości Sa 3 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Optymalną przyczepność powłok z pyłem cynkowym uzyskuje się zasadniczo tylko przy zastosowaniu do śrutowania ostrego ścierniwa.
 
Aplikacja:

pędzel/wałek: tylko małe powierzchnie. Ze względu na szybkie schnięcie należy pracować energicznie. Zasadniczo można malować bez rozcieńczania

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne     ok 120 bar
Dysza:  

ok 0,33 - 0,48 mm

 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
zalecane przygotowanie podłoża: ubytki śrutować wg PSa 3 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Malować gruntem MG10. Jeśli ze względów technicznych lub ekologicznych możliwe jest tylko odrdzewianie ręczne wg PSt 3 DIN EN ISO 12944, część 4, można gruntować gruntami tolerującymi słabo przygotowaną powierzchnię.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

 
Uwagi:

aplikacja zbyt grubej warstwy produktu może powodować załamanie spójności powłoki z pyłem cynkowym po wystawieniu jej na działanie warunków atmosferycznych
lub aplikacji powłok nawierzchniowych. Z tego powodu nie należy aplikować warstw grubszych niż 150μm

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności