VESTOZINK

pdf pl
1K GRUNT EPOKSYDOWY Z PYŁEM CYNKOWYM SZYBKOSCHNĄCY MG02-
Opis produktu:
Jednoskładnikowy grunt na bazie estru żywicy epoksydowej, zawiera rozpuszczalniki. Pigment aktywny: pył cynkowy.
 
Zastosowanie:
Znakomity aktywny grunt antykorozyjny do śrutowanych konstrukcji stalowych, zbiorników, rurociągów w petrochemii, górnictwie, wodnym budownictwie stalowym, w przemyśle stoczniowym itp. Wysoka zawartość części stałych, szybkoschnący, trudno ulega zmydleniu, wysoka odporność na wodę słodką i słoną, po utwardzeniu nierozpuszczalny po utwardzeniu nierozpuszczalny w olejach mineralnych i węglowodorach alifatycznych, dobra odporność na warunki atmosferyczne.
 
Utwardzacz:
Nie dotyczy.
 
Numery artykułu, kolory:
ZG13-0039, brunatny
Pozostałe kolory na zamówienie
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   strukturalna
Gęstość:   ok. 2,5 g/ml
Proporcje mieszania:   ---
Czas przydatności do użycia:   ---
Grubość powłoki suchej:   80 μm
Objętość części stałych:   ok. 49%
Wydajność (teoretyczna):   ok. 2,6 m2/kg przy 80 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 490 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 20% wag.
Odporność na temperaturę:   maks. +200°C w suchym cieplne (stale)
    maks. +230°C w suchym cieple (chwilowo)
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy:     po ok. 1 godzinie
suchy w dotyku:   po ok. 4 godzinach
zdatny do przemalowania:   po ok. 8 godzinach (natryskowo)
     
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki nawierzchniowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: VESTOPLAST, VESTOPUR
 
Przygotowanie podłoża:
Stal: śrutowanie do stopnia czystości Sa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Optymalną przyczepność powłok z pyłem cynkowym uzyskuje się zasadniczo tylko przy zastosowaniu do śrutowania ostrego ścierniwa.
 
Aplikacja:
pędzel/wałek: przy aplikacji pędzlem materiał obficie i równomiernie rozprowadzić po powierzchni. Ze względu na krótki czas schnięcia należy pracować energicznie. Zasadniczo można malować bez rozcieńczania.
Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.
Ciśnienie minimalne:     ok 120 bar
Dysza:   ok 0,33 - 0,48 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
zalecane przygotowanie podłoża: ubytki śrutować wg PSa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Malować: VESTOZINK MG02-. Jeśli ze względów technicznych albo ekologicznych możliwe jest jedynie odrdzewianie maszynowe wg PSt 3 DIN EN ISO 12944 część 4, to możliwe jest wykonanie poprawek gruntami tolerancyjnym VESTOCOR.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:
podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.
Uwagi:

aplikacja zbyt grubej warstwy produktu może powodować załamanie spójności powłoki z pyłem cynkowym po wystawieniu jej na działanie warunków atmosferycznych lub aplikacji powłok nawierzchniowych. Z tego powodu nie należy aplikować warstw grubszych niż 150μm.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności