VESTOPOX

pdf pl VESTOPOX ZT07 VESTOPOX ZT07
1K GRUNT ALKIDOWY Z FOSFORANEM CYNKU R3 KG07-
   
Opis produktu:
Jednoskładnikowy grunt na bazie żywicy alkidowej z fosforanem cynku, zawierający rozpuszczalniki, o szerokim spektrum zastosowania. Podkład uniwersalny, grubowarstwowy, ekonomiczny, dający dobre zabezpieczenie przed korozją.
 
Zastosowanie:
Grunt do zabezpieczania śrutowanych obiektów stalowych, zbiorników, rurociągów, maszyn itp. eksploatowanych w zwykłej po średnią atmosferę przemysłową, dostępny w grubościach powłoki od 40μm jako grunt standardowy po 80 μm jako grunt grubowarstwowy. KG07 charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, łatwą aplikacją, możliwością aplikacji grubowarstwowej. Produkt jest dopuszczony jako grunt na stal pod powłoki ogniochronne Pyroplast – Pyrotect F30 do wnętrz. Spawalny zgodnie ze świadectwem SLV Duisburg nr 8934040/1 (maksymalna grubość powłoki 25 μm).
 
Utwardzacz:
Nie dotyczy
 
Numery artykułu, kolory:
KG07-0039 brunatny
pozostałe kolory na zamówienie.
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu      powyżej +23°C
Lepkość   strukturalna
Gęstość   ok. 1,47 g/ml
Proporcje mieszania   ---
Czas przydatności do użycia     ---
Grubość powłoki suchej   40-80 μm
Objętość części stałych   ok. 50%
Wydajność (teoteryczna)   ok. 9,0 m2/kg przy 40 μm suchej powłoki
Zawartość LZO   ok. 432 g/l
Rozpuszczalniki organiczne   ok. 29,4% wag.
Odporność na temperaturę   maks. +120°C w suchym cieple
(od +120°C należy liczyć się z
przebarwieniami powłoki)
     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy     po ok. 30 minutach    
suchy w dotyku   po ok. 1 godzinie    
zdatny do przemalowania   po ok. 3 godzinach                                 
         
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik uniwersalny VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki nawierzchniowe:
W zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: alkidowe VESTOLUX, poliuretanowe VESTOPUR.
 
Przygotowanie podłoża:

W każdym przypadku należy usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność jak olej, tłuszcz, pył, walcowina itp.

Stal: zaleca się śrutowanie do stopnia czystości Sa 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. W przypadkach uzasadnionych technicznie dopuszcza się staranne odrdzewianie ręczne. W tym przypadku nie da się jednak uzyskać takiej przyczepności jak na podłożu śrutowanym. Pozostała walcowina może powodować odpryskiwanie powłoki. Pozostałości zmniejszające przyczepność (np. warstwy oleju, tłuszczu, pyłu itp.) należy usunąć.

 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: malować bez rozcieńczania.

Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok. 120 bar
Dysza:   ok. 0,23 – 0,48 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
Zalecane przygotowanie podłoża: ubytki śrutować wg PSa 3 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Malować gruntem KG07. Jeśli ze względów technicznych lub ekologicznych możliwe jest tylko odrdzewianie mechaniczne wg PSt 3 DIN EN ISO 12944, część 4, można gruntować jednoskładnikowym gruntem poliuretanowym FG20.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
Lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:
Podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji. Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.
 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności