VESTOTHERM

pdf pl
1K EMALIA SILIKONOWO-ALUMINIOWA Z BŁYSZCZEM ŻELAZA SD11-
Opis produktu:
Jednoskładnikowa emalia na bazie specjalnych termoaktywnych żywic silikonowych, zawiera rozpuszczalniki. Pigmentowana błyszczem żelaza i/lub aluminium.
 
Zastosowanie:
nagrzewające się urządzenia jednocześnie narażone na działanie warunków atmosferycznych. Obiekty takie jak instalacje odprowadzania spalin, żeliwiaki, piece do wyżarzania, elementy wielkiego pieca, układy wydechowe. W systemie z odpowiednimi gruntami zapewnia bardzo dobre zabezpieczenie przed korozją przy jednoczesnej odporności na warunki atmosferyczne. Pełną odporność osiąga po poddaniu całego systemu dwugodzinnemu działaniu temperatury 200 ºC. Systemy te odporne są na trwałe obciążenie temperaturą do 450ºC i chwilowe do 550 ºC.
 
Utwardzacz:
Nie dotyczy
 
Numery artykułu, kolory:
SD11-0096, ok. RAL 9006 jasne aluminium
 
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny);
Temperatura zapłonu:      powyżej +23°C
Lepkość:   o niskiej lepkości
Gęstość:   ok. 1,1 g/ml
Proporcje mieszania:   -
Czas przydatności do użycia:   -
Grubość powłoki suchej:   60-60 μm
Objętość części stałych:   ok. 18%
Wydajność (teoretyczna):   ok. 2,1 m2/kg przy 75 μm suchej powłoki
Zawartość LZO:   ok. 695 g/l
Rozpuszczalniki organiczne:   ok. 62% wag.
Odporność na temperaturę:  

maks. +450°C w suchym cieple (stale)

maks. +455°C w suchym cieple (okresowo)

     
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej.
 
Czas schnięcia
pyłosuchy:     po ok. 25 minutach
suchy w dotyku:   po ok. 60 minutach
zdatny do przemalowania:   po ok. 2 godzinach (sobą samą)
     
Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%.
 
Temperatura robocza/wilgotność powietrza:
+5°C do +35°C
Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
Względna wilgotność powietrza maks. 85%.
 
Rozcieńczanie:
VESTOCOR rozcieńczalnik VN62-, także do czyszczenia narzędzi.
 
Powłoki podkładowe:
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: etylokrzemianowe z pyłem cynkowym, silikonowe z pyłem cynkowym
 
Przygotowanie podłoża:
stal: przed aplikacją całego systemu śrutować do stopnia SA 3 DIN EN ISO 12944, część 4. Nie stosować ścierniwa okrągłego.
 
Aplikacja:

Pędzel/wałek: malować bez rozcieńczania. Stosować miękkie pędzle do malowania powierzchni, nakładać obficie, pracować energicznie. W przypadku malowania wałkiem stosować krótkowłose wałki z runa owczego.
Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR.

Ciśnienie minimalne:     ok 120 bar
Dysza:   ok 0,23 - 0,48 mm
 
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu:
w przypadku stosowania powłok użytkowanych w wysokich zakresach temperatur miejsca spoin należy śrutować wg Sa 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Malować przewidzianymi materiałami malarskimi.
 
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych:
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu.
 
Trwałość:
lakier bazowy: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach.
 
Środki bezpieczeństwa i ostrożności:

podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji.

Uwagi:

Ponieważ system silikonowy VESTOCOR osiąga pełną odporność dopiero po dwugodzinnym wypaleniu w temperaturze 200ºC, korzystnie jest w przypadku obiektów o dłuższym czasie budowy nałożyć jednoskładnikowy grunt etylokrzemianowy MG10 w warsztacie. Grunt ten jest wilgocioutwardzalny i nie wymaga udziału temperatury w procesie schnięcia. Należy unikać większych grubości suchej powłoki niż 30μm dla poszczególnych emalii i grubości całkowitej 100μm ze względu na występujące napięcia między podłożem a systemem powłok w przypadku zmiennych temperatur.

Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność.

 

tlo pasek gorny

© 2016-2021 VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O. 

Vestocor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana pod nr KRS 0000633901 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, gdzie przechowywane są dokumenty Spółki. Kapitał zakładowy 31 000 zł. NIP: 6292476119, VAT UE: PL6292476119. W kwestiach spornych sądem rzeczowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

tlo pasek gornypowered by Helix III Framework, based on wt_vhost_free template | treść i dokumenty: vestocor.com, mat. foto: własne, vestocor.com, pixabay.com, pexels.com

zalecamy przeglądanie serwisu w rozdzielczości co najmn. 1280 X 1024 pikseli | strona korzysta z cookies - czytaj więcej Polityka Prywatności